Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene voorwaarden

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kerstsieraden.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Kerstsieraden.nl zijn vrijblijvend en Kerstsieraden.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kerstsieraden.nl. Kerstsieraden.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kerstsieraden.nl zonder opgave van redenen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Kerstsieraden.nl is gerechtigd de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van J. Hengeveld.
3.2 Als u een factuur van Kerstsieraden.nl niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaald heeft, bent u in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Kerstsieraden.nl op u onmiddellijk opeisbaar.
3.3 Alle op de website van Kerstsieraden.nl vermelde prijzen en bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Kerstsieraden.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De verzendkosten zijn inclusief verpakking, portokosten en verzending. Uiteraard doen we ons best om de kerstsieraden onbeschadigd bij u aan te laten komen. De verzendkosten bedragen 2 euro per bestelling wanneer de waarde van de bestelling lager is dan 50 euro. Boven 50 euro is de verzending gratis.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Kerstsieraden.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Retourneren

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Kerstsieraden.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Kerstsieraden.nl te retourneren. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons J. Hengeveld Oude Wetering 110 8044 PA Zwolle via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website, ga hiervoor naar Mijn bestellingen en vink de artikelen aan die u wenst te retourneren.Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.
6.3 Als u de gehele overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de gehele overeenkomst te herroepen, van ons terug. Als u slechts een deel van de overeenkomst herroept, ontvangt u alleen de betalingen die u heeft gedaan voor dat deel van de overeenkomst welke u herroept onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing dat deel van de overeenkomst te herroepen, van ons terug, de leveringskosten worden dan niet terugbetaald, aangezien niet de gehele overeenkomst herroepen is. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zo'n terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
6.4 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
6.5 De directe kosten van het terugzenden van de goederen bedragen circa 2 tot 4 euro en komen voor uw rekening.
6.6 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kerstsieraden.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kerstsieraden.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kerstsieraden.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Privacy

8.1 De gegevens die u op de website van Kerstsieraden.nl invoert worden enkel en alleen gebruikt voor het verzenden van de bestellingen. Naam- en adresgegevens worden onder geen enkel beding doorverkocht aan derden, maar blijven slechts in het bezit van Kerstsieraden.nl.
8.2 Het is mogelijk dat de website van Kerstsieraden.nl gebruik maakt van cookies die tot doel hebben u makkelijker door de site webshop te laten navigeren, ook maken deze cookies het eenvoudiger om in te loggen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Kerstsieraden.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door (het dragen van) de sieraden.
9.2 De op de website van Kerstsieraden.nl afgebeelde artikelen kunnen in maat en kleur verschillen ten opzichte van de werkelijkheid.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kerstsieraden.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kerstsieraden.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.